CSV ทางเลือกใหม่ขององค์กร ในการสร้างคุณค่าให้สังคม

CSV ทางเลือกใหม่ขององค์กร ในการสร้างคุณค่าให้สังคม

คงไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า CSR (Corporate Social Responsibility) หรือการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่องค์กรขนาดใหญ่ให้ความสำคัญเสมอมา แต่ในช่วงหลังมีรูปแบบการสร้างคุณค่าต่อสังคมอีกรูปแบบ คือ CSV (Creating Shared Value) หรือการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ที่องค์กรเริ่มหันมาศึกษาและพัฒนา มาดูกันว่าสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไร

CSR ถึงแม้เป็นการรับผิดชอบต่อสังคม แต่ก็ยังมีมุมมองที่เห็นว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์และไม่ได้สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงซักเท่าไร รวมถึงอาจจะไม่ตรงจุดที่สังคมต้องการ เพราะเป็นเหมือนการจัดการที่ปลายเหตุ ไม่ได้แก้ปัญหาหรือสร้างคุณค่าที่กระบวนการการทำงานขององค์กร เหมือนเป็นการสร้างปัญหาแล้วจึงมาช่วยเหลือภายหลัง

CSV ถ้าแปลตรงตัวก็คือ การสร้างคุณค่าร่วมกัน ขององค์กร, ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจ เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในแต่ละขั้นตอนขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมมากที่สุด ร่วมกันสร้างกำไร และสร้างผลเสีย เช่นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

แต่องค์กรไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่าง CSR หรือ CSV เพียงอย่างเดียว แต่สามารถใช้ร่วมกันได้ คือใช้ CSV ในกระบวนการการทำงานให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดต่อส่วนรวม และเมื่อได้ผลกำไรก็นำมาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR อีกครั้ง เป็นการรับผิดชอบสังคม ทั้งในกระบวนการทำงานและการแบ่งปันผลกำไรให้กับสังคมส่วนรวมอีกด้วย